હાયકુ

રીઢા માટલે

ગરમજલ,તાજે

શીતલ લ્હેર .!!
***

ધીમે આગળ

જતી દોરીએ વેલ

લોકલ ટ્રેન .!!

***

નળે પડતુ

પાણીટીપુ ,ચકલી

પીય ઉડી ગૈ

યાદ

તારી

યાદ માને યાદમાં

મારી આખો

સતત રહેછે ભીની ..

તેમાં તારી

યાદની મચલી

તરયાજ કરે

તરયાજ કરે ..!!

કવિ

કવિ

પેન લઈને લખવા

ઘણી વખત મથે

પરંતુ તે ક્યાં એમ આવેછે ?

ક્યારેક

પેનની શાહીખાલી કરેછે …!!

 

કવિતા

ધુમ્સસ

ખીણે વલોવે

જાડવા

જાણે છાસ..!!

* * *

વરસાદ

સતત વરસે

શેરીઓ ઝરણા

ને

માર્ગ નદીયુ થય દોડે .. !!

ફૂલ

બે ગુલાબના ફૂલ

કરમાંતાપહેલા

કઈક

ગુફ્તગુ  કરી

છોડતાગયા

સંધ્યા

માટે

લાલી ..!!!

દરિયો

બેડ રૂમની

શોભા વધારવા

માણસે

દરિયાને

પણ

ક્યાં છોડયો છે  ?

કેદ કરી લીધો  છે

કાચના માછલી  ઘરમાં …!!!

ટહુકો

તેમની

રાહ જોયને

દરરોજ બનીજાવ છુ

સ્થિર  વૃક્ષ સમાન

કોણ આવી પૂરશે

વૃક્ષ  પર

ટહુકો ?

હાયકુ

તોરણ ઝૂલે

ગુંથેલા લાભ -શુભ

વેર વિખેર..!!

***

ઢંકાય ગય

ખીણ આખી,ધુમસ્

તના વસ્ત્રથી !!!

કવિતા

બગીચામાં

માળી …

ફૂલોને વીણતા

એક ફૂલને વીણતા ભૂલી ગયો..!

સાંજ થતા

તે ફૂલ રીસાયને

કરમાય ગયું…!!

ઝાકળ

ઝાકળ  કાય

પાણી નથી

એતો

રાતે ચમક્તા તારા

એક બીજાને નથી

મળી શક્તા તેના આસુ  છે !!