બે કવિતા

૧.

બાળકોને વિશ્વાસ છે

તૂટેલો દાંત લઈ જશે ચકલી

અને આગલા મહિને-

ભગવાન ચાંદીનો નવો દાંત

મોકલશે….

વૃક્ષને ભરોસો છે

મૂળમાં સમાયેલ પાણી

બદલાઈ જશે ફળોના રસમાં….

પરંતુ મને વિશ્વાસ કેમ નથી

સવાર તરફ સરકતી રાતમાં

ગાઢ નીંદર હોવા છતાં

કોઈ સંદર સ્વપ્ન આવવાની…?!

૨.

અમે

તને રમાડવા

તને છાનો રાખવા

બનતા હતા

ઊંટ તો ક્યારેક ઘોડો !

પણ

અમને ક્યાં ખબર હતી કે

ઊંટ કે ઘોડાને

તું

છોડી આવીશ

બળબળતા રેગીસ્તાનમાં….

 

અંધારુ

હવે

કઈજ નોતુ દેખાતુ

કદાચ તેને ઘેરી વળ્યુ હશે !

તે એકલો હતો

હાએકલો..!

તે એકલોતો શુ કરી શકે ?

અને તેને ઘેરી વળ્યુ તે

કેટલુ મોટુ હતુ…!

તેનુ શુ થશે?

સહેજ પ્રકાશ થયો

તેમા દેખાયુ

તે પડદો હલી રહ્યો હતો

અંધારાને હડસેલીને…!

હવા

ફૂલસાથે

ઓસના

છાના મિલન

રસભરી

રીતે કહે

હવા સૌને …!!

***

શહેર

સાંજે લાગે

કોઈ ગરીબની ટપકતી છત તળે

સળગતો

કોઈ ધૂમાડિયો ચુલો…!

 

હાયકુ

રીઢા માટલે

ગરમજલ,તાજે

શીતલ લ્હેર .!!
***

ધીમે આગળ

જતી દોરીએ વેલ

લોકલ ટ્રેન .!!

***

નળે પડતુ

પાણીટીપુ ,ચકલી

પીય ઉડી ગૈ

યાદ

તારી

યાદ માને યાદમાં

મારી આખો

સતત રહેછે ભીની ..

તેમાં તારી

યાદની મચલી

તરયાજ કરે

તરયાજ કરે ..!!

કવિ

કવિ

પેન લઈને લખવા

ઘણી વખત મથે

પરંતુ તે ક્યાં એમ આવેછે ?

ક્યારેક

પેનની શાહીખાલી કરેછે …!!

 

કવિતા

ધુમ્સસ

ખીણે વલોવે

જાડવા

જાણે છાસ..!!

* * *

વરસાદ

સતત વરસે

શેરીઓ ઝરણા

ને

માર્ગ નદીયુ થય દોડે .. !!