સ્મરણ

તને જોયાને

કેટ કેટલા વરસ  વહી ગયા

તારું સ્મણ થાય છે ત્યારે

તારા ચહેરાની આછી પાતળી  રેખાઓને

દોરુ છું

ત્યારે થાય છે તારા હાથ વડે તું

મને કેમ જકડી નથી રાખતી ?

પરંતુ મને એવુ લાગે

એ રેખાઓ માં

આજે હુ કેમ અટ વાતો હોય

એમ લાગે ?

હવા

ફૂલસાથે

ઓસના

છાના મિલન

રસભરી

રીતે કહે

હવા સૌને …!!

***

શહેર

સાંજે લાગે

કોઈ ગરીબની ટપકતી છત તળે

સળગતો

કોઈ ધૂમાડિયો ચુલો…!

 

ફૂલ

બે ગુલાબના ફૂલ

કરમાંતાપહેલા

કઈક

ગુફ્તગુ  કરી

છોડતાગયા

સંધ્યા

માટે

લાલી ..!!!