અંધારુ

હવે

કઈજ નોતુ દેખાતુ

કદાચ તેને ઘેરી વળ્યુ હશે !

તે એકલો હતો

હાએકલો..!

તે એકલોતો શુ કરી શકે ?

અને તેને ઘેરી વળ્યુ તે

કેટલુ મોટુ હતુ…!

તેનુ શુ થશે?

સહેજ પ્રકાશ થયો

તેમા દેખાયુ

તે પડદો હલી રહ્યો હતો

અંધારાને હડસેલીને…!

Advertisements

યાદ

તારી

યાદ માને યાદમાં

મારી આખો

સતત રહેછે ભીની ..

તેમાં તારી

યાદની મચલી

તરયાજ કરે

તરયાજ કરે ..!!

કવિ

કવિ

પેન લઈને લખવા

ઘણી વખત મથે

પરંતુ તે ક્યાં એમ આવેછે ?

ક્યારેક

પેનની શાહીખાલી કરેછે …!!

 

કવિતા

ધુમ્સસ

ખીણે વલોવે

જાડવા

જાણે છાસ..!!

* * *

વરસાદ

સતત વરસે

શેરીઓ ઝરણા

ને

માર્ગ નદીયુ થય દોડે .. !!

દરિયો

બેડ રૂમની

શોભા વધારવા

માણસે

દરિયાને

પણ

ક્યાં છોડયો છે  ?

કેદ કરી લીધો  છે

કાચના માછલી  ઘરમાં …!!!

ટહુકો

તેમની

રાહ જોયને

દરરોજ બનીજાવ છુ

સ્થિર  વૃક્ષ સમાન

કોણ આવી પૂરશે

વૃક્ષ  પર

ટહુકો ?

કવિતા

બગીચામાં

માળી …

ફૂલોને વીણતા

એક ફૂલને વીણતા ભૂલી ગયો..!

સાંજ થતા

તે ફૂલ રીસાયને

કરમાય ગયું…!!