સ્મરણ

તને જોયાને

કેટ કેટલા વરસ  વહી ગયા

તારું સ્મણ થાય છે ત્યારે

તારા ચહેરાની આછી પાતળી  રેખાઓને

દોરુ છું

ત્યારે થાય છે તારા હાથ વડે તું

મને કેમ જકડી નથી રાખતી ?

પરંતુ મને એવુ લાગે

એ રેખાઓ માં

આજે હુ કેમ અટ વાતો હોય

એમ લાગે ?

10 responses to “સ્મરણ

 1. lovely poem on reminiscenes. memories of past become part of our experience as a whole, a collection or a treasure. difficult to detach it from our mind and soul.No doubt, wounds of love are healed with passage of time in most of the cases but the scars remain there forever ! sometimes, when the wind blows , ashes are scattered off the coals and we see to our great surprise some sparks of fire deep inside that we thought had burnt out completely !
  thanks for posting such a lovely poem. it reminded me of Lord Byron’s poem “WHEN WE TWO PARTED”. i still remember its wonderful closing:
  if i shall meet thee
  after long years
  how shall i greet thee ?
  with silence and tears !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s