પ્રિયજન

પ્રિયજનને
વિદાય આપવા પ્લેટફોર્મ પર
ઊભો હતો ….
થોડીજ ક્ષણોમા ટ્રેન આવીને ઊભી રહી –
ત્યાં સુધી
બઘુજ મારીસાથે જોડાયેલું હતું …
ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પરથી ધીમે – ધીમે સરકતી
અદ્રશ્ય થઈ ગઈ
ત્યાર પછી
નજરો સામે આવી ગયેલ પાટાઓ
પરથી
દોડી આવી મારી સામે ટ્રેન
સન્નાટાની

One response to “પ્રિયજન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s