કવિતા

એક અણુ

બોમ્બમાં અંદાજે

કેટલા  આસુઓ

સમાયેલા હસે ?

Advertisements

6 responses to “કવિતા

  1. Ani int no jwab ptthr thi
    deva me hath uthavyo to
    vrso juni aadt ne lidhe
    1 ful uthavi fenki didhu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s